Het belangrijkste subsidienieuws van Prinsjesdag 2022

Demissionair kabinet

Dinsdag presenteerde het kabinet op Prinsjesdag traditiegetrouw haar plannen voor 2023. De belangrijkste ontwikkelingen en wat deze kosten, staan in de Miljoenennota en Rijksbegroting 2023. Wat zijn de gevolgen hiervan op het subsidie- en financieringslandschap met betrekking tot klimaat & duurzaamheid? We hebben het voor je op een rij gezet. 

Vragen? Neem contact op

WBSO gaat in 2023 ongewijzigd verder

‘Continuïteit in de WBSO is belangrijk omdat innovatie vaak vraagt om investeringen met lange looptijd’, aldus de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Het budget wordt in 2023 vastgesteld op € 1.370 miljoen. En dat is goed nieuws dit betekent een stijging van 34 miljoen ten opzichte van het budget in 2022 (1.336 miljoen euro).

De percentages voor de afdrachtvermindering blijven gelijk aan 2022.

Tarief eerste schijf (tot € 350.000) 32%
Tarief eerste schijf voor starters (tot € 350.000) 40%
Tarief tweede schijf (vanaf € 350.00) 16%

Verhoging Vpb tarief en Innovatiebox

Het kabinet wil de vennootschapsbelasting (vpb) verhogen. Het lage tarief gaat omhoog van 15% naar 19% over de eerste € 200.000 in plaats van € 395.000. Over alles daarboven geldt het percentage van 25,8%.

2022 2023
Lage tarief 15%
tot € 395.000
19%
tot € 200.000
Hoge tarief 25,8%
boven € 395.000
25,8%
boven € 200.000

De verhoging van de vennootschapsbelasting betekent meer afdracht, maar maken fiscale regelingen zoals de WBSO, Energie- en Milieu-investeringsaftrek aantrekkelijker. Het winstdeel dat wordt vrijgesteld van vennootschapsbelasting resulteert door de hogere tarieven namelijk in extra belastingvoordeel.

Hoe wordt de innovatiebox beïnvloed?

In het huidige systeem is de innovatiebox 9% waarbij het voordeel in de eerste schijf slechts 6% (15% – 9%) is van de winst tot € 395.000. Over de winst boven de € 395.000 is het voordeel 16,8% (25,8%-9%). De voorgestelde verandering betekent dat er in de eerste schijf een voordeel van 10% behaald kan worden en dat het voordeel van 16,8% al geldt voor winsten >€ 200.000.

Meer budget en nieuwe openstellingen voor duurzame regelingen

 1. Door de verhoogde inflatie en energieprijzen wordt door ondernemers veel gebruikt gemaakt van de EIA en MIA regelingen. Om bedrijven een extra steun in de rug te geven en vanwege de grotere vraag, verhoogt het kabinet het budget voor de EIA en de MIA. Het budget van de Energie-Investeringsaftrek wordt verhoogd met € 100 miljoen per jaar en komt daarmee uit op een totaal budget van € 249 miljoen. Het budget van de Milieu-Investeringsaftrek wordt verhoogd met € 50 miljoen per jaar en komt daarmee uit op een totaal budget van € 194 miljoen.
 2. De Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) is verlengd tot 2030. Om een extra impuls te geven aan isolatiemaatregelen in de gebouwde omgeving, wordt vanuit het Klimaatfonds € 100 miljoen toegevoegd aan het ISDE-budget voor 2023.Warmtepompen en zonneboilers bij bestaande gebouwen komen in aanmerking voor subsidie. Ook zonnepanelen aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting en waarbij het jaarlijkse energieverbruik minimaal 50.000 kWh is, komen hiervoor in aanmerking.
 3. De regeling Circulaire Ketenprojecten wordt uitgebreid naar grotere ketendoorbraakprojecten. In 2023 wordt gestart met een mkb-stimuleringsprogramma voor de ontwikkeling en opschaling van recycling.
 4. Binnen de regeling Topsector energieprojecten (TSE) zullen er nieuwe openstellingen plaatsvinden van de MOOI, HER+ en DEI+ subsidie.
 5. De regeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VEKI) wordt in 2023 voorgezet en geïntensiveerd. Er zal € 28 miljoen budget extra uit het Klimaatfonds worden toegevoegd.
 6. In 2023 krijgt de SDE++ regeling zogenoemde ‘hekjes’, hierdoor kan het beschikbare budget beter worden verdeeld over specifieke technieken. Dit verbetert de subsidiekansen voor projecten rondom bijvoorbeeld waterstofproductie, groen gas, en geavanceerde hernieuwbare brandstoffen. Ook wordt binnen de ‘hekjes’ de maximale subsidie-intensiteit verhoogd van 300 euro per ton CO2 naar 400 euro per ton CO2 zodat er meer ruimte is voor technieken met een hogere subsidie-intensiteit (zoals aquathermie, zonthermie en restwarmte). De uiteindelijke invulling is onder voorbehoud. De benodigde wijzigingen in de regelgeving worden uitgewerkt; tijdig voor de openstelling van de SDE++ voor de zomer van 2023.

NIKI voor het eerst open

Naar verwachting wordt in 2023 voor het eerst de nieuwe Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie (NIKI) opengesteld, mede ten behoeve van de in het Coalitieakkoord afgesproken maatwerkaanpak voor de 10 tot 20 grootste uitstoters, gevoed met middelen uit het Klimaatfonds.

De NIKI is gericht op grotere CO2-reducerende projecten met alternatieve technologie die niet in de bestaande regelingen passen, vaak vanwege het unieke karakter. Projecten die net als bij de SDE++-regeling ook operationele ondersteuning nodig hebben, zoals groene chemie.

Verhoging budget MIT subsidie

Het budget voor de MIT-regeling stijgt in 2023 naar € 22 miljoen. Dit is € 9 miljoen meer dan in 2022.

Nationaal Groeifonds

In 2023 draagt het kabinet € 1,6 miljard in het Nationaal Groeifonds bij aan het vergroten van het Nederlands verdienvermogen. Het gaat hierbij om investeringen voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (R&D) en voor kennisontwikkeling. De voorbereiding voor de derde investeringsronde van het Nationaal Groeifonds is gestart en de verwachting is dat nieuwe voorstellen in het eerste kwartaal van 2023 kunnen worden ingediend.

Onze opdrachtgevers

Het belangrijkste subsidienieuws van Prinsjesdag 2022 1
Het belangrijkste subsidienieuws van Prinsjesdag 2022 3
Het belangrijkste subsidienieuws van Prinsjesdag 2022 5
Het belangrijkste subsidienieuws van Prinsjesdag 2022 7
Het belangrijkste subsidienieuws van Prinsjesdag 2022 9
Het belangrijkste subsidienieuws van Prinsjesdag 2022 11

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.

  Het belangrijkste subsidienieuws van Prinsjesdag 2022 13
  Midas Eymann
  Consultant duurzame gebouwde omgeving