DEI+ subsidie – Demonstratie energie- en klimaatinnovatie

DEI subsidie

Voor wie?
Bedrijven die willen verduurzamen

Ontwikkelingsfase (TRL)
7-8

Subsidiebijdrage
Tot 50% van de projectkosten

Budget 2023
Momenteel nog niet bekend

Subsidie aanvragen
Medio maart 2023

DEI+ (Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie) is een subsidieregeling van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Nederland, die gericht is op het stimuleren van innovatieve energieprojecten en het versnellen van de energietransitie.

Wil je minder energie gaan verbruiken in je productieproces? Heb je een innovatieve techniek waarmee we CO2-uitstoot verminderen? Investeer je in hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie? Maak je uit afval op grote schaal nieuwe producten of materialen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor subsidie voor een pilotproject en demonstratieproject binnen de regeling DEI+.

Doelgroep DEI+ subsidie

De subsidie is bedoeld voor bedrijven, non-profitorganisaties, kennisinstellingen en samenwerkingsverbanden tussen deze partijen die actief zijn op het gebied van hernieuwbare energie, energiebesparing en de overgang naar een duurzame energievoorziening. De subsidie kan worden gebruikt voor de demonstratie van nieuwe technologieën op deze gebieden, bijvoorbeeld door het bouwen en testen van een prototype of het uitvoeren van een pilotproject.

Subsidiethema’s van de DEI+

De DEI+ regeling biedt ruimte voor projecten binnen een achttal thema’s, namelijk:

Aardgasvrije woningen, wijken en gebouwen:

Dit thema zoekt naar innovaties voor gebouwen of de energie-infrastructuur van een wijk, die op korte termijn zorgen voor aanzienlijke verduurzaming van de bestaande bouw. Er zijn goede subsidiekansen voor gemeentelijke proeftuinprojecten.

Afvang, gebruik en opslag CO2 (CCUS) (alleen pilotprojecten):

Dit thema richt zich op kansrijke pilots voor de afvang, transport, hergebruik en opslag van CO2 (CCS/CCU). Er is geen subsidie beschikbaar voor de tijdelijke of permanente opslag van CO2 op het land, maar wel voor pilots met betrekking tot hergebruik bij glastuinbouwbedrijven.

Circulaire economie:

Dit thema gaat over recycling en hergebruik van afval, evenals de vervanging van fossiele grondstoffen door biobased alternatieven. Let op: subsidies zijn alleen beschikbaar voor grootschalige projecten (van meerdere miljoenen) met betrekking tot de verwerking/opwerking van afvalstromen van derden.

Energie-efficiëntie:

Dit thema biedt mogelijkheden voor investeringen gericht op het verminderen van energieverbruik in eigen productieprocessen van bedrijven in de (proces)industrie.

Hernieuwbare energie:

Investeringen in zonne-energie, windenergie, aerothermie (uit de omgevingslucht), hydrothermie (uit oppervlaktewater), geothermie (uit aardwarmte), energie uit oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, gas uit rioolzuiveringsinstallaties en biogas. Er zijn extra kansen voor projecten gericht op de ‘ruimtelijke inpassing’ van (zeer) grootschalige elektriciteitsopwekking met zon of wind.

Flexibilisering van het energiesysteem:

Dit thema omvat pilots met innovaties op het gebied van waterstof, elektrolyse, grootschalige energieopslag, conversie van elektriciteit naar andere dragers/producten en beter stuurbare opwekinstallaties.

Lokale infrastructuur:

Bijvoorbeeld een innovatief lokaal stoom- of warmtenetwerk. Het moet echter wel een ‘open’ systeem zijn, waar andere bedrijven ook op kunnen worden aangesloten.

Overige CO2-reducerende maatregelen:

Dit thema heeft betrekking op andere maatregelen die CO2-uitstoot verminderen in de industrie, de gebouwde omgeving of de elektriciteitssector. De sectoren landbouw en mobiliteit vallen niet binnen dit thema.

Meer weten over de DEI+? Neem contact op

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het thema en de investering. De maximale subsidie per project is € 15 miljoen. Voor pilotprojecten geldt een subsidiepercentage van 25%. Voor demonstratieprojecten varieert het subsidiepercentage per thema van 30% tot 50% van de meerkosten. Voor mkb-bedrijven geldt zelfs nog een hoger subsidiepercentage.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

  • Het project moet een pilot-of demonstratieproject zijn;
  • De projecten moeten innovatief zijn. Bij pilotprojecten geldt de internationale stand van de techniek;
  • Voor de projecten geldt een looptijd van maximaal 4 jaar;
  • Voor demonstratieprojecten geldt dat max. 2 keer eerder in Nederland subsidie mag zijn gegeven voor een zelfde soort installatie.

Budget en openstelling

Vanaf medio maart 2023. De exacte openstelling en het budget is momenteel nog niet bekend. Zodra wij meer weten maken wij dit op deze pagina kenbaar.

Cases van Venntiv met de DEI+ subsidie

Meer weten?

Twijfel je of deze regeling aansluit bij jouw project? Neem dan eens contact met ons op om te sparren over de mogelijkheden. Vaak is deze subsidie ook te combineren met andere regelingen. Het ontwikkelen van een slimme subsidiestrategie is onze specialiteit.

Venntiv heeft veel ervaring in de duurzame energie. Onze specialisten kennen de sector als hun broekzak en weten naadloos je project te koppelen aan de juiste regeling.

Neem contact op

Onze opdrachtgevers

DEI+ Subsidie 4
DEI+ Subsidie 6
DEI+ Subsidie 8
DEI+ Subsidie 10
DEI+ Subsidie 12
DEI+ Subsidie 14

Wil je meer weten over deze subsidie?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.

    DEI+ Subsidie 16
    Ronald Poppens
    Consultant circulaire economie