​UIA: Tot €5 miljoen subsidie voor innovatieve stedelijke projecten.

Het duurzamer maken van Europese steden vraagt om nieuwe innovaties. Urban Innovative Actions (UIA) is een initiatief van de Europese Unie dat stedelijke gebieden in heel Europa middelen biedt om innovatieve oplossingen voor stedelijke uitdagingen te testen. Goede projecten maken kans op een subsidie tot 5 miljoen euro.

Urban Innovative Actions (UIA)
Het UIA-initiatief werkt met jaarlijkse projectoproepen, waarbij voor elke oproep een aantal thema’s geselecteerd wordt. Hierbij ligt de nadruk niet op reguliere projecten, maar op het vinden en uitproberen van gedurfde nieuwe oplossingen die tevens toegepast kunnen worden in andere Europese steden.


Vijfde UIA-oproep
Tot op heden zijn er vier oproepen geweest. In Nederland kregen onder andere Amsterdam, Breda en Eindhoven financiële steun voor innovatieve projecten. De nieuwe oproep wordt opengesteld van september tot en met december 2019. Binnen deze vijfde en voorlopig laatste oproep staan vier thema’s centraal: Circulaire Economie, Luchtkwaliteit, Cultuur en Cultureel Erfgoed en Demografische Veranderingen.

Circulaire Economie
De transitie naar een circulaire economie, waarin de waarde van producten, materialen en hulpbronnen zo lang mogelijk behouden wordt en het genereren van afval wordt geminimaliseerd, is een prioriteit voor de EU. Water en circulair stedelijk watermanagement geniet dan ook bijzondere aandacht binnen dit thema. Afvalwater is immers de grootste onbenutte afvalcategorie voor de circulaire economie.

Zonder andere typen projecten uit te sluiten, worden steden opgeroepen om met name de volgende onderwerpen en vraagstukken te overwegen:

 • Innovatieve oplossingen voor de reductie van kunststoffen en andere verontreinigende stoffen (zoals geneesmiddelen) in stedelijk afval en afvalwaterstromen, met een focus op:
  • Single use plastics die vaak in de oceanen terechtkomen;
  • Inzameling van plastic afval, microplastics en andere verontreinigende stoffen uit putten en afvoeren;
  • De inzameling en scheiding van afvalwater dat door farmaceutica vervuild is op typische hotspots.
 • Innovatieve oplossingen voor meer circulair stedelijk waterbeheer, waaronder:
  • Het klimaatneutraal of klimaatpositief maken van afvalwaterinzameling en zuiveringsinstallaties;
  • Het slim hergebruiken van stedelijk afvalwater;
  • Het bevorderen van efficiënt watergebruik en het verbeteren van de toegang en betaalbaarheid van water voor kwetsbare groepen.

Luchtvervuiling
Ondanks aanzienlijke vooruitgang in de afgelopen decennia, blijft luchtvervuiling de belangrijkste oorzaak van vroegtijdige sterfgevallen in de EU. Verhoogde niveaus van fijne deeltjes, stikstofdioxide en ozon blijven bovendien ecosystemen schaden, wat een negatieve invloed heeft op de biodiversiteit, de opbrengst van gewassen verminderd en andere materiele schade veroorzaakt. De UIA-oproep is met name gericht op projecten met de volgende onderwerpen:

 • Mobiliteitsoplossingen ten behoeve van ‘clean commuting’ (forensenverkeer);
 • Synergiën tussen lokale energie-, klimaat- en luchtkwaliteitsmaatregelen;
 • Oplossingen om blootstelling van kwetsbare groepen aan luchtvervuiling te verminderen;
 • Communicatie over luchtvervuiling om meer draagvlak voor oplossingen te creëren.

Zie de website van UIA voor meer informatie over de oproep en alle vier de thema’s.

Wat zijn de subsidievoorwaarden?
Het UIA-initiatief zoekt naar stedelijke experimenten en pilots die goed binnen bovengenoemde thema’s passen. Verder moeten projecten in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het project is nieuw, gedurfd, creatief en experimenteel;
 • Testen vindt plaats in een concrete stedelijke omgeving;
 • Belangrijke stakeholders zijn betrokken in zowel de ontwerp- als uitvoeringsfase van het project;
 • Oplossingen die voortkomen uit het project dienen toepasbaar te zijn voor andere Europese steden.

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door stedelijke autoriteiten. Een project mag een duur hebben van maximaal 3 jaar en de subsidie kan oplopen tot 5 miljoen euro per project.