MKB!dee voor investeringen in de leercultuur.

De regeling Beleidsexperiment Menselijk Kapitaal (MKB!dee) staat nog open voor aanvragen tot 19 januari 2021. Wil jij zelfstandig of samen met andere mkb-ondernemers de leercultuur in jouw onderneming versterken? Dit door meer te investeren in de kennis en vaardigheden van jouw personeel én de belemmeringen die je daarbij ervaart weg te nemen? Dan is het MKB!dee wellicht interessant voor jou!

Wat is het MKB!dee?

Met de subsidieregeling MKB!dee wil de overheid mkb-ondernemers stimuleren om meer te investeren in de ontwikkeling en scholing van zijn medewerkers. De subsidie is een bijdrage voor het oplossen van interne knelpunten en richt zich niet op externe opleidingsmogelijkheden voor medewerkers. Met deze subsidie kan je investeren in:

  • meer en beter inzetbaar personeel in technische en ICT sectoren;
  • menselijk kapitaal met het oog op digitalisering;
  • menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie;
  • het versterken van de leercultuur bij een kleine onderneming.

Wie komt in aanmerking voor subsidie?

Mkb-ondernemers of deelnemers in een samenwerkingsverband bestaande uit ondernemers, kennisinstellingen, brancheorganisaties of andere waarbij ten minste 65% van het totaal aan deelnemers aan het samenwerkingsverband mkb-ondernemer is. Landbouw- of visserijondernemingen zijn uitgesloten.

Budget en subsidiebijdrage

De regeling kent een budget van € 10 miljoen, hiervan is ten minste € 2,7 miljoen voor aanvragen van kleine mkb-ondernemers en samenwerkingsverbanden waarvan ten minste één van de deelnemers een kleine mkb-ondernemer is.

De subsidie voor een mkb-ondernemer of deelnemer in een samenwerkingsverband bedraagt maar liefst 100% van de subsidiabele kosten. De minimale investering per deelnemer bedraagt € 25.000 en de maximale investering is € 125.000. De totale subsidie voor alle deelnemers in een samenwerkingsverband bedraagt ten hoogste € 200.000. De hoogst gerangschikte aanvragen komen in aanmerking voor subsidie totdat het subsidieplafond is bereikt.

De rangschikking vindt plaats door projecten te beoordelen aan de hand van de in de regeling opgenomen criteria. Het gaat hierbij om:

  1. Bijdrage aan het doel van de regeling.
  2. Kwaliteit projectplan (concreet, consistent, haalbaar etc.).
  3. Mate van vernieuwing voor de aanvrager(s).
  4. Mate van perspectief voor toepassing bij ander mkb-ondernemers (schaalbaarheid).
  5. Bijdrage aan specifieke beleidsterreinen. Kies éen van de beleidsdoelen uit de toelichting op de regeling en beargumenteer waarom het project daar aan bijdraagt.

MKB!dee + SLIM-regeling

Dit jaar werd de SLIM-regeling in het leven geroepen om mkb-ondernemers te stimuleren te blijven investeren in de ontwikkeling en leercurve van medewerkers. De SLIM-regeling biedt een structurele ondersteuning om een leerrijke werkomgeving te creëren waarin het up-to-date houden van vakkennis en vaardigheden vanzelfsprekend is. Interessant is dat de SLIM-regeling en het MKB!dee elkaar dus kunnen versterken door bijvoorbeeld projecten die zijn gestart vanuit het MKB!dee verder te brengen en op te schalen middels de SLIM-regeling.

Geïnteresseerd?

Denk jij gebruik te kunnen maken van deze regeling of wil je meer informatie? Wij helpen je graag verder! Neem contact met ons op via tel: 055 843 48 15 of stuur een mail naar info@venntiv.com.