Mkb-innovatieagenda’s 2020.

De innovatieagenda’s geven een goed beeld van de actuele innovatiethema’s per sector en de bijhorende kansen voor nieuwe innovaties. Hieronder worden alle innovatieagenda’s per thema nader uitgelegd.

Topsector Logistiek

De sector logistiek en het goederenvervoer moet concurrerender, duurzamer en veiliger worden. Mkb’s worden uitgedaagd om met innovatieve oplossingen te komen. De nadruk ligt dit jaar op logistieke concepten die breed toepasbaar zijn door logistieke dienstverleners en/of verladers in logistieke ketens. De sector is op zoek naar betere planningssystemen en slimme technische oplossingen gericht op logistieke warehouses, zero-emissie distributie of op last-mile oplossingen. Wanneer er sprake is van slimme samenwerkingen, krachtenbundeling of multimodale netwerken maken ook andere technische innovaties kans op subsidie.

Topsector Chemie en biobased

Mkb-ers worden dit jaar gevraagd om te komen met innovaties op het gebied van geavanceerde materialen, nieuwe duurzame grondstoffen en proces technologie, nanotechnologie en personalized health. Hierbij ligt de nadruk opinnovaties die aansluiten op een tiental innovatiethema’s.

Topsector Life Sciences & Health

De topsector LSH werkt aan vijf grote ‘missies’ van de Kennis- en Innovatieagenda Gezondheid en Zorg 2020-2023. Mkb‘s kunnen een belangrijke bijdrage leveren met nieuwe innovatieve producten en diensten. De LSH-sector omvat een groot gebied: van preventie tot genezing en zorg, maar ook met innovaties gericht op gezondheid, digitalisering, dagelijks functioneren en kwaliteit van leven.

Topsector HTSM en ICT

Topsector Hightech Systemen en Materialen (HTSM) heeft een breed werkveld dat raakvlakken heeft met verschillende andere. Hierom heeft HTSM geen aparte innovatieagenda maar wordt er aangesloten op HTSM-roadmaps. Deze roadmaps zijn interessant voor innovatieve mkb’s die zich richten op bepaalde niche-markten of -technologieën. Op innovatie gebied zijn er onder andere roadmaps voor: Advanced Instrumentation, Aeronautics, Electronics, Embedded Systems, Lighting, Nanotechnology, Smart Industry (Mechatronica) en ICT-oplossingen.

Topsector Creatieve Industrie

Topsector Creatieve Industrie is op zoek naar mkb’s met technische innovaties die een maatschappelijke impact hebben op het gebied van duurzaamheid, gezondheid of veiligheid op het gebied van ontwerp en creatieve content. Beide gebieden hebben hun eigen onderwerpen zoals hieronder staat beschreven.

 • Ontwerp: architectuur. Landschap, productontwerp, interieurontwerp, digitaal ontwerp, systeem- & procesontwerp en grafisch en multimediaal ontwerp
 • Creatieve content: Film, fotografie, media, muziek, literatuur, journalistiek of erfgoed.

Topsector Energie

De innovatie-uitdagingen voor de Topsector Energie staan voor de komende jaren in een aantal Meerjarig Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIPs). Ook voor het mkb liggen hier veel kansen. Topsector Energie roept bedrijven op te komen met nieuwe innovaties op gebieden als:

 • opwekking van hernieuwbare elektriciteit
 • versnelling van energierenovaties in gebouwen
 • duurzame warmte- en koude componenten en systemen
 • elektrificatie van het energiesysteem in de gebouwde omgeving
 • sluiting van industriële ketens
 • een 100% CO2-vrij industrieel warmtesysteem
 • maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen
 • systeemintegratie.

Topsector Water en Maritiem

De Topsector Water omvat een breed scala aan technologieën en cross-sectorale verbindingen. Het mkb wordt met name gevraagd om te komen met nieuwe innovaties op drie deelgebieden:

 • Thema Maritiem: hierbij gaat het om innovaties gericht op onder andere zero-emissie scheepsbouw en scheepvaart, autonome scheepvaart en rondom Safety & Security bij de scheepvaart en op zee.
 • Het thema Watertechnologie heeft behoefte aan innovaties gericht op betere waterkwaliteit, hergebruik van afvalwater, energieopwekking uit afvalwater, en slimme sensoren en meetmethoden.
 • Op het gebied van Deltatechnologie wordt gevraagd om innovaties die bijdragen aan het verminderen van het watergebruik bij de landbouw en voedselproductie en andere verbeteringen op het gebied van waterkringlopen, waterkwaliteit, waterinfrastructuur en waterbeheer.

Topsector Agro & food

De belangrijkste uitdaging in de Agrofood-sector heeft te maken met duurzaamheid. Er is veel behoefte naar innovaties die helpen de voedselproductie te verduurzamen. Mkb’s worden gevraagd te komen met innovatieve producten op dit gebied.

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

De Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen vraagt het mkb om nieuwe innovaties rondom vier toepassingsgebieden:

 • Het thema Kringlooplandbouw is op zoek naar innovaties gericht op: reductie van meststoffen en water, robuuste bodem en teeltsystemen, plantenstoffen uit organische zij- en reststromen, eiwitten uit plantaardige bronnen en betere biodiversiteit.
 • Het thema Klimaatneutrale landbouw vraagt het mkb gevraagd om innovaties rondom de productie van zeewier, of gericht op energiebesparing in tuinbouwkassen.
 • En voor het thema Klimaatbestendigheid is behoefte aan innovaties rondom nieuwe, meer duurzame land- en tuinbouw-productiesystemen.
 • Het thema voeding heeft behoefte aan innovaties op het gebied van onder andere: gezonde voeding (groente/fruit), open teelt met minimale emissies en het terugdringen van voedselverspilling.