In 2030 precies 49% minder broeikassen uitstoten dan in 1900 in Nederland. Dat is waar het kabinet voor wil zorgen met de maatregelen in het klimaatakkoord. De stap naar minder CO2-uitstoot moet voor iedereen makkelijker haalbaar en betaalbaar zijn, vindt Wiebes van Economische zaken en Klimaat (EZK)

Gebouwde omgeving
Een breed scala van financieringsmogelijkheden moet beschikbaar gemaakt worden voor eigenaar-bewoners. Jaarlijks tot aan 2030 komt er 50 tot 80 miljoen beschikbaar voor het warmtefonds. Afhankelijk van de uitwerking, kan dit uitgroeien naar € 1 miljard aangevuld door privé middelen.

Ook isolatie wordt niet vergeten, tot 2030 komt een subsidieregeling van €100 miljoen per jaar beschikbaar voor investeringen in warmte-installaties en isolatie. De (ISDE) investeringssubsidie duurzame energie zal worden verbreed.

Om nu al duurzame maatregelen te treffen voor 2019 - 2020, zal er naar verwachting vanaf 2 september 2019 de regeling Energiebesparing eigen huis (EEH) opnieuw in totaal € 9 miljoen openstellen, zo heeft de RVO bekendgemaakt.

Om op een kort termijn laagdrempelige energiebesparende maatregelen te nemen, wordt er een nieuw programma gericht op adviseren en ondersteunen voor eigenaars-bewoners gestart om de energierekening te kunnen verlagen. Hiervoor komt € 93 miljoen beschikbaar.

Mobiliteit
Het stimuleren van elektrisch rijden, blijft het kabinet doorzetten tot aan 2025. Om er voor te zorgen dat er geen oversubsidiëring komt, wordt er gekozen voor een stapsgewijze oploop van de bijtelling. In 2020 zal de bijtelling voor zakelijke rijders stijgen naar 8%. Het plafond waarboven de korting niet meer geldt zal worden verlaagd naar € 45.000. Aankopen doen die langer geschikt blijven voor de tweedehandse markt moeten hierdoor gestimuleerd worden.

Voor particuliere aankopen van elektrische auto’s en tweedehandse stimulering komt een subsidie beschikbaar. Leden van het Formule E team zal in samenwerking met de RVO de aanschafsubsidie uitwerken. Uiterlijk halverwege 2020 moet de aanschafsubsidie worden gepubliceerd. Momenteel wordt er gekeken of het mogelijk is om de regeling al per 1 januari 2020 in te voeren of om een tijdelijke regeling in stellen voor de tussenliggende periode.

Tevens wordt onderzocht of bepaalde vormen van private lease of particuliere deelauto-concepten gebruik kunnen gaan maken van de subsidieregeling. En of het zinvol en mogelijk is om de consument te laten kiezen tussen aankoopsubsidie, laadpaalsubsidie of een laadtegoed.De subsidie moet er voor zorgen dat de auto zo lang mogelijk in het Nederlandse wagenpark beschikbaar te houden. De subsidie moet terug betaald worden wanneer hier niet aan wordt voldaan.

In 2021-2024 wordt € 100 miljoen gereserveerd stimulering van emissieloze auto’s. De volgende maatregelen worden hiervoor uitgewerkt in overleg met de sector: Laadtegoed voor particulieren, kosten efficiënte aanschafsubsidie voor tweedehands elektrische auto’s in de lagere segmenten, tegemoetkoming in de kosten voor de aanleg van een laadvoorziening thuis en/of een batterijgarantie of batterijlease.

Industrie
In 2021 zal de CO2-heffing worden ingevoerd. Wanneer blijkt dat de CO2-heffing opbrengsten brengt zal een generieke subsidieregeling het mogelijk maken deze via een terugsluis worden ingezet voor vergroening van de industrie.

Zoals bekend is gemaakt zal de stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++)per 1 januari 2020 de verbrede opvolger zijn van de SDE+. De uitrol van CO2-reducerende maatregelen worden hierdoor ondersteund.

Om ervoor te zorgen dat er middelen beschikbaar blijven voor technieken die voor een langere termijn nodig zijn zal de subsidiering van afvang en ondergrondse opslag (Carbon Capture and Storage CCS) voor CO2 worden beperkt.

De eerste die in aan aanmerking komen voor een SDE++ subsidie zijn: Technieken, processen en sectoren die geen kosteneffectief alternatief dan CCS kennen om emissies te reduceren. Ten tweede zal er een plafond worden ingesteld voor subsidiering van industriële CCS van 7,2 MTon als onderdeel van de reductieopgave industrie 14,3Mton. Na 2035 worden er geen nieuwe SDE+ beschikkingen meer afgegeven voor nieuwe CCS-aanvragen. Uitzondering op de regel zijn negatieve emissies.

Landbouw
Het produceren van zo min mogelijk verlies aan grondstoffen en het zorgvuldig beheer van bodem en natuur dat is waar het kabinet zich vol op wil inzetten, ook wel kringlooplandbouw genoemd. Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) is 1 van de maatregelen in dit kader. Er wordt € 120 miljoen ingezet en zal zeer spoedig worden opengesteld.

Er zal een voortouw worden genomen voor de uitwerking van regelingen die het stimuleren van innovaties en investeringen in integraal en duurzame en emissiearme stalstystemen met brongerichte emissiereductie van broeikasgassen, ammoniak, geur en fijnstof. Doordat het budget voor Energie-efficiente glastuinbouw wordt verruimd, zal het mogelijk worden dat ze gaan voldoen aan de eisen voor een Groenlabelkas.