Minister Wiebes (EZK) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het voornemen om meerjarige projecten binnen de regeling Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+) voor een tweetal onderdelen te faciliteren. Het gaat vooralsnog alleen om:

  • Flexibilisering elektriciteitssysteem (waaronder waterstof), met een budget van € 12,5 miljoen; en
  • Ruimtelijke inpassing van grootschalige duurzame energieopwekking: met een budget van € 4,5 miljoen.

Pas na een definitief klimaatakkoord komen de middelen uit de klimaatenvelop meerjarig beschikbaar. Op dat moment zal EZK over de gehele breedte van de DEI+ meerjarige projecten kunnen ondersteunen, aldus Wiebes.

In 2019 is de DEI+ – onderdeel van de regeling Topsector energieprojecten (TOPENERGIE) – opengesteld voor een aantal aanvullende thema's waar Nederland voor een grote innovatieopgave staat. Deze aanvullende thema's worden gefinancierd vanuit de klimaatenvelop 2019. Deze middelen zijn in afwachting van het definitieve klimaatakkoord echter nog niet meerjarig beschikbaar en als gevolg daarvan kunnen er geen meerjarige projecten worden ondersteund. In de praktijk blijkt dit een groot knelpunt. De beoogde grootschalige pilot- en demonstratieprojecten kennen immers vaak een doorlooptijd van drie à vier jaar. Partijen dienen op dit moment dan ook geen voorstellen in, gezien de beperkende voorwaarde om het project in een jaar gerealiseerd te hebben. In de loop van het jaar wordt het nog problematischer om aan deze voorwaarde te kunnen voldoen.

Om dit knelpunt vooruitlopend op het definitieve klimaatakkoord gedeeltelijk op te lossen, heeft Wiebes nu besloten om ruimte vrij te maken binnen de EZK-begroting. Hierbij anticipeert hij op het meerjarig overkomen van de klimaatenvelop middelen, maar dekt dit vooralsnog uit het niet verplichte deel van de reguliere energie-innovatiemiddelen op zijn begroting. Dit nog niet verplichte deel is beperkt en dat is dan ook tevens de reden dat de minister niet over de gehele breedte van de DEI+ meerjarige projecten kan faciliteren.