Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) - we investeren onszelf de crisis uit!.

Het kabinet wil ondernemers stimuleren om te blijven investeren. Op 5 oktober 2020 heeft het kabinet daarvoor het wetsvoorstel Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) ingediend. Per 1 januari 2021 wordt de BIK ingevoerd, al geldt deze al voor investeringen vanaf 1 oktober 2020. Met deze investeringskorting kunnen zowel IB-ondernemers als Vpb-ondernemers onder bepaalde voorwaarden een deel van hun investeringen verrekenen met hun loonheffingen. Voor investeringen tot en met vijf miljoen euro geldt dat drie procent van de investering in mindering kan worden gebracht op de loonheffingen. Voor grotere investeringen is dit 2,44 procent voor het deel boven de 5 miljoen euro. Door de investeringskorting te koppelen aan de afdracht van loonheffingen, kunnen ook ondernemingen die nu verlies leiden al profijt van deze regeling hebben. Deze crisismaatregel duurt tot en met 31 december 2022. Daarna zal het kabinet met een andere maatregel komen om de werkgeverslasten te verlagen.

Dit wetsvoorstel was aangekondigd in de Aanbiedingsbrief pakket Belastingplan 2021 en wordt meegenomen in de parlementaire behandeling daarvan. Hierna zetten wij de hoofdpunten van dit wetsvoorstel voor u op een rij.

Wat betekent dit voor u?

Met de crisismaatregel BIK kunt u voor investeringen tot en met vijf miljoen euro drie procent van het inversteringsbedrag verrekenen met uw loonheffingen en bij grotere investeringen 2,44 procent van het investeringsbedrag boven de vijf miljoen euro. Om gebruik te maken van de BIK moet u aan verschillende voorwaarden voldoen. Een belangrijke voorwaarde is dat u personeel in dienst hebt waarvoor u loonheffing afdraagt, anders kunt u de BIK niet verzilveren.

Uw voordeel

De omvang van de investeringskorting hangt af van de omvang van uw investeringen.

  1. Voor investeringen tot en met vijf miljoen euro krijgt u per kalenderjaar een korting van drie procent van het investeringsbedrag.
  2. Daarnaast krijgt u, voor zover het investeringsbedrag meer dan vijf miljoen euro bedraagt, per kalenderjaar een korting van 2,44 procent van het investeringsbedrag.

Het kabinet heeft voor deze BIK een budget beschikbaar gesteld van in totaal vier miljard, te besteden in twee jaren. Als gevolg hiervan kunnen de genoemde percentages per 2022 worden bijgesteld. Eind 2021 wordt ingeschat in hoeverre het budget van twee miljard euro voor 2021 wordt benut. Afhankelijk hiervan kunnen de percentages per 2022 worden verhoogd of verlaagd, afhankelijk van het nog beschikbare budget.

Samenloop met KIA, EIA, MIA of VAMIL

Een ander voordeel is dat de BIK een tijdelijke aanvulling vormt op reeds bestaande meer specifieke stimuleringsmaatregelen zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (VAMIL). Dit betekent dat voor kleinere investeringen de KIA en de BIK kunnen samengaan en dat bedrijven voor duurzame investeringen gebruik kunnen maken van zowel de BIK als de EIA, MIA of VAMIL. Deze al bestaande investeringsfaciliteiten kennen overigens een aanmerkelijk kleiner budget dan de BIK.

Nieuwe investeringen

Nieuwe investeringen die u doet vanaf 1 oktober 2020 en in de jaren 2021 en 2022 , komen voor de BIK in aanmerking. Het moet gaan om niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen. De bedrijfsmiddelen moet u tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig hebben betaald en binnen zes maanden na die volledige betaling in gebruik hebben genomen. Verplichtingen ter zake van de verbetering van een bedrijfsmiddel en voortbrengingskosten ter zake van zelf ontwikkelde of voortgebrachte bedrijfsmiddelen komen niet voor de BIK in aanmerking. Dit is omdat de omvang van dergelijke investeringen zich minder goed laat controleren door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die de regeling uitvoert samen met de Belastingdienst.

Aanvraag BIK

Bij elke aanvraag geldt een ondergrens van 1.500 euro per bedrijfsmiddel en 20.000 euro per aanvraag. Per jaar zijn maximaal vier aanvragen mogelijk, maar niet meer dan een aanvraag per kwartaal van een kalenderjaar.

De aanvraag moet u online indienen binnen drie kalendermaanden na afloop van het kalenderjaar waarin de laatste betaling voor de investering heeft plaatsgevonden. Binnen twaalf weken na ontvangst van de aanvraag volgt de beslissing op aanvraag. U ontvangt dan een BIK-verklaring. De aanvraag voor een afdrachtvermindering op grond van de BIK kan echter pas plaatsvinden vanaf 1 september 2021, omdat er tijd nodig is om deze nieuwe regeling bij RVO te organiseren.

Aanvraag bij een fiscale eenheid

Bij meerdere inhoudingsplichtigen binnen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting kan alleen de aangewezen BIK-inhoudingsplichtige een aanvraag indienen. Deze deelt het aan te vragen bedrag aan BIK-afdrachtvermindering in de aanvraag toe aan de inhoudingsplichtigen die deel uitmaken van de fiscale eenheid. Als die toedeling ontbreekt in de aanvraag, dan wordt het totale bedrag aan BIK-afdrachtvermindering toegekend aan de aangewezen BIK-inhoudingsplichtige.

BIK-verklaring

De BIK-verklaring bevat:

  1. De omvang van de baangerelateerde investering(en).
  2. Het kalenderjaar waarop de BIK-verklaring betrekking heeft.
  3. Het bedrag aan BIK-afdrachtvermindering, inclusief de berekening ervan.
  4. Bij een aanvraag die een fiscale eenheid betreft: de toedeling van de BIK-afdrachtvermindering over de verschillende inhoudingsplichtigen binnen de fiscale eenheid.

U moet vervolgens een administratie bijhouden van de investeringen waarvoor u een BIK-verklaring hebt ontvangen.

Correctie-BIK-verklaring

In bepaalde gevallen heeft de werkgever een meldingsplicht, en kan de RVO een correctie-BIK-verklaring aan de werkgever afgeven. Dit is het geval als:

  • bij een aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens of bescheiden zijn verstrekt die hebben geleid tot een onjuist oordeel (in dit geval kan ook een boete worden opgelegd);
  • een bedrijfsmiddel niet binnen zes maanden na volledige betaling hiervan in gebruik is genomen.

Als de verplichte administratie omtrent de baangerelateerde investeringen niet op orde is, kan de RVO ook een correctie-BIK-verklaring afgeven voor een investering waarvan onvoldoende aannemelijk is dat sprake is van een baangerelateerde investering.